Donderdag 16 november

1.1 Het acuut benauwde kind: frequente oorzaken, herkenning en therapie
Bij (jonge) kinderen treden frequent problemen van bovenste en onderste luchtwegen op en kunnen aanleiding geven tot soms levensbedreigende situaties. Belangrijk is dan ook een snelle herkenning en weten hoe te handelen bij de diverse ziektebeelden.     

Louis van ’t Hek, kinderarts-intensivist, Radboudumc

1.2 Antibiotica 
Antibiotica! Baat het niet dan schaadt het ……………….!
In tegenstelling tot andere geneesmiddelen zijn antibiotica niet gericht op de behandeling van menselijke lichaamscellen, maar op de mishandeling van bacteriën. Antibiotica doden of verzwakken bacteriën. Onnodig en onkundig gebruik van antibiotica stellen bacteriën in de gelegenheid zich te wapenen tegen de effecten van antibiotica. Antibiotica kunnen echter ook ongewenste effecten op het menselijk lichaam zelf hebben, die levensbedreigend kunnen zijn.

Gert Blaauw, Arts-microbioloog, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn


 

1.3 Alles wat jij moet weten over afwijkingen in de borst 
Op een interactieve manier neemt Mirre je mee door het vakgebied van de mammapathologie. Wat zijn alarmsignalen en wat is normaal? Hoe vindt het diagnostische traject plaats en hoeveel mensen krijgen er nu echt borstkanker? Kortom, na deze sessie ben jij een staat je patient of je buurvrouw uit te leggen hoe in een afwijking in de borst geanalyseerd wordt en wat de kans op een maligniteit is. 

Dr. Mirre de Noo, chirurg-oncoloog Deventer Ziekenhuis 

1.4  Medisch leiderschap en inspiratie!
Medisch leiderschap is in de laatste jaren door medisch specialisten actief opgepakt en in het geneeskunde curriculum opgenomen, waarom doen zij dat en hoe gaat de NAPA hiermee om?

Bert Speijer, Physician Assistant Wervelkolom Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen2.1 Mobile Health care 

Shared care tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt: kans voor mobiele technologie
Verbreding en verdieping kennis zorgverleners
Zorg op maat
Toegankelijkheid op een door de patiënt zelf gekozen tijdstip
Patiëntparticipatie in behandeling
Shared care bevordert de motivatie, effectiviteit en kwaliteit van de zorg
Mobiele technologie zorgt voor enorme verandering in de beleving van zorg

Prof. dr. Marjolein Drent, Longarts ILD, Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein Hoogleraar ILD, Afdeling Farmacologie en Toxicologie, FHML, Universiteit Maastricht, Voorzitter ILD care foundation 

 

2.2 Het Rode Oog 
"Het rode oog” is een klassiek hoofdstuk in de oogheelkunde, een onderwerp dat in iedere leergang oogheelkunde aan bod komt. Wat met de term bedoeld wordt, is de zichtbare reactie van het oog, inclusief de omringende structuren, op prikkels van verschillende aard. Verschillende oorzaken van een rood oog zullen aan de orde komen.

Drs. Bert A.E. van der Pol, oogarts


2.3 Hypochondrie
In de DSM-5 , het diagnostisch classificatiesysteem van de psychiaters, is gekozen om de ziekte hypochondrie, die voordien onder de somatisatiestoornissen viel, nu in te delen in twee nieuwe categorieën, te weten de  somatische symptoomstoornis en/of de  ziekte angststoornis. In deze voordracht waar de film Hannah and her sisters (Woody Allen) centraal staat, zal besproken worden wat hypochondrie nu eigenlijk voor een aandoening is en waarom men het nu anders ingedeeld. Is de nieuwe indeling een bezigheidstherapie geweest voor een stelletje kamergeleerden of heeft het verregaande positieve consequenties voor de behandeling van deze patiënten. Ik denk het laatste.

Dr. Harold. J.G.M. van Megen, psychiater/psychotherapeut. Opleider psychiatrie/geriatrie en hoofd angst en dwangstoornissen onderzoek GGz-Centraal


3.1 Van BIG-registratie naar profilering 
In een interactieve workshop neemt BKV u mee in de profilering van de beroepsgroep PA en van uzelf als professional. Talenten, effectiviteit, waarden…; het zit allemaal in deze sessie en past op de achterkant van een bierviltje, dat zult u ervaren!

Monique Eland, managing consultant, BKV

 

3.2 Cystic fibrosis anno 2017: skating to a better future!! 
In deze presentatie zal worden ingegaan op de diagnostiek en behandeling van Cystic Fibrosis anno 2017 en de vooruitzichten op betere diagnostiek en personalised medicine aan bod laten komen, waarbij er voor elke individuele patient uiteindelijk een optimale en etiologische behandeling wordt nagestreefd.

Dr. HGM Arets, Kinderlongarts en Associate Professor Medisch Onderwijs, CF Centrum, UMC Utrecht

 

3.4 Leverenzymstoornissen
Afwijkende leverwaarden in het bloedonderzoek zijn vaak een reden voor verwijzing naar de MDL-arts. Wanneer spreek je van leverenzymstoornissen en wanneer van een gestoorde leverfunctie? Om welke laboratoriumuitslagen draait het en wat kunnen we eruit afleiden? Dit zal worden besproken aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.

Dr. Jeroen D.van Bergeijk, MDL-arts, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede 

 

Vrijdag 17 november   

4.1 De nieuwe NHG-standaard Kinderen met koorts; hoe herken ik het ernstig zieke kind?
Koorts bij kinderen komt veel voor en ouders komen hier frequent voor op consult. Het is de kunst de kinderen met een onschuldige infectie te scheiden van degenen met een ernstige infectie, aangezien deze laatste groep verdere medische behandeling nodig heeft. In deze sessie zult u hier verschillende handvatten voor aangereikt krijgen.  

Gijs Elshout, huisarts, universitair docent, Erasmus MC, Rotterdam


4.2 Hoofdpijn, rode vlaggen
Bijna iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Maar wanneer is het écht ernst? In deze presentatie geef ik handvatten, die zorgen dat acute hoofdpijn geen hoofdbreker hoeft te zijn.

S
onja de Jong, neuroloog, St Jansdal ziekenhuis Harderwijk


4.4 Behandeling van letsels bij ouderen: Moet alles wat kan?
De vergrijzing veroorzaakt op vele gebieden in de geneeskunde frictie tussen wat mogelijk is en wat nog wenselijk is. Ook in de traumachirurgie zijn de mogelijkheden van de dokter toegenomen, maar of de toegenomen mogelijkheden ook verbetering van de QOL opleveren voor de kwetsbare oudere patiënt is nauwelijks bekend. Bovendien verandert het speelveld razendsnel.

Dr. V.J.M. Leferink, traumachirurg Radboudumc, Nijmegen


5.1 Pijnstillers en farmacologie
Een overzicht van de verschillende analgetica die in Nederland beschikbaar zijn met hierbij aandacht voor hun farmacologische eigenschappen zoals bij een patiënt met verminderde nierfunctie of leverfunctie of gelijktijdig gebruik van andere medicatie. 

Bram Kok, internist in opleiding te Radboud umc Nijmegen

5.2 Medische ethiek of zorgethiek? Wat heeft de PA nodig?
Ethiek is nooit neutraal en vertrekt altijd vanuit een context en een belang. Welke ethiek past het beste bij het werk van PA's? Uit vele mogelijke kandidaten zullen we stilstaan bij de medische ethiek en de zorgethiek. Wat houden ze precies in, en wat zijn de voor- en nadelen van beide?

Prof dr Carlo Leget, Hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek 
 

5.4 Radiotherapie bij het mammacarcinoom
Borstkanker (mammacarcinoom) is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Jaarlijks treft de ziekte bijna 15.000 vrouwen in Nederland. De afgelopen jaren is de diagnostiek sterk verbeterd en de behandeling steeds meer geïndividualiseerd. Dit alles heeft geleid tot minder blijvende bijwerkingen en een verbeterde overleving.

Dr. Astrid Scholten, Radiotherapeut-oncoloog, NKI-AVL, Amsterdam

 

6.1 De Schildklier een kleine klier van groot belang
Tijdens de les zullen de fysiologie en pathofysiologie van de schildklier worden besproken met de nadruk op schildklierfunctie stoornissen. Er wordt aandacht besteed aan de oorzaken van hyper- en hypothyreoidie, de bijkomende klachten en symptomen, het diagnostisch onderzoek om een definitieve diagnose te stellen en de behandeling van de verschillende schildklieraandoeningen.Het belangrijkste en leukste onderdeel bestaat echter uit casuïstiek waarmee we interactief aan de slag zullen gaan. 

Dr. Linda Kemink, Internist-endocrinoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
 

6.2 Systolisch en Diastolisch hartfalen 
Hartfalen met behouden LVEF: Wat te doen?
Hartfalen met verminderde LVEF: Diagnostiek en behandeling.

Hartfalen kent een hoge prevalentie, slechte prognose en kan optreden in aanwezigheid van een verminderde (systolisch hartfalen) of een behouden (diastolisch hartfalen) linkerventrikel ejectiefractie. Systolisch en diastolisch hartfalen verschillen van elkaar op het gebied van onderliggende mechanismen, patient kenmerken, diagnostiek en behandeling, wat de insteek vormt voor de presentaties.

dr. L. van Heerebeek, Cardioloog, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

6.4 Bekkenbodemproblematiek
SHIT HAPPENS……………………en andere (b)anale klachten!!

Ongeveer tien tot dertig procent van de algemene bevolking ervaart op enig moment klachten van functionele constipatie en er zijn aanwijzingen dat vrouwen tweemaal zo vaak last hebben van deze klachten als mannen.  Elke maand krijgt de huisarts gemiddeld twee nieuwe patiënten met functionele constipatie op zijn spreekuur, vooral jonge kinderen en ouderen. Veel van de problematiek bij ouderen is al ontstaan op zeer jonge leeftijd. Langdurige constipatie lijkt ook weer tot andere problematiek zoals fecale incontinentie, recidiverende  hemorrhoiden, fissure ani, mucosaprolaps dan wel rectumprolaps of intussusceptie. Hierbij speelt het ‘agingsproces’ een grote rol. Vroegtijdige onderkenning van defecatieproblematiek, goede diagnostiek van  functionele constipatie of obstructieve defecatie is van belang om grotere problematiek op latere leeftijd te kunnen voorkomen. De rol van de MDL-verpleegkundige of gespecialiseerde verpleegkundige is hierbij van groot belang!

Barbara Hettema, bekkenfysiotherapeut, Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum 


6.5 Sessie wetenschap
Roderick S. Hooker, Health policy consultant, Adjunct Professor, Northern Arizona University